• PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
Instytut Ochrony Zdrowia
2007-2013


 • PWSZ Tarnów - Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ - Budynek C i D
 • PWSZ Tarnów - Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ - Budynek C i D
 • PWSZ Tarnów - Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ - Budynek C i D
Centrum Nowoczesnych Technologii 2004-2006

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004-2006.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu projektów operacyjnych, które posłużyły do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/ Podstaw Wspierania Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF).
Jego celem strategicznym było: „Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów, oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długotrwałemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską”.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004-2006 finansowany był ze środków:
 1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR – 2 530 mln euro;
 2. Europejskiego Funduszu Społecznego EFS – 438 mln euro;
 3. Budżetu państwa – 346 mln euro;
 4. Jednostek Samorządu Terytorialnego – 769 mln euro;
 5. Prywatnych – 146 mln euro.

Program skierowany był do:
 1. Samorządów: wojewódzkich, powiatowych i gminnych (Jednostki Samorządu Terytorialnego);
 2. Jednostek organizacyjnych działających w imieniu samorządów;
 3. Porozumień lub stowarzyszeń Jednostek Samorządu Terytorialnego;
 4. Szkół Wyższych;
 5. Szpitali;
 6. Mikroprzedsiębiorstw i osób rozpoczynających działalność gospodarczą;
 7. Osób zagrożonych bezrobociem;
 8. Absolwentów;
 9. Osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Instytucją zarządzającą Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ponadto w każdym z 16 województw pod nadzorem Instytucji Zarządzającej działały Instytucje Pośredniczące w zarządzaniu programem – Urzędy Wojewódzkie, a także Urzędy Marszałkowskie. Wdrażanie ZPORR było nadzorowane przez Komitet Monitorujący ZPORR, a w każdym z województw przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR. Instytucją Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR w Małopolsce był Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Struktura programu ZPORR
Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
Działanie 1.1: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.
1.1.1 - Infrastruktura drogowa.
1.1.2 - Infrastruktura transportu publicznego.
Działanie 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska.
Działanie 1.3: Regionalna infrastruktura społeczna.
1.3.1 - Regionalna infrastruktura edukacyjna.
1.3.2 - Regionalna infrastruktura zdrowia.
Działanie 1.4: Rozwój turystyki i kultury.
Działanie 1.5: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
Działanie 1.6: Infrastruktura transportu publicznego w aglomeracjach.

Priorytet 2: Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach.
Działanie 2.1: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy
       i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Działanie 2.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne.
Działanie 2.3: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Działanie 2.4: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.
Działanie 2.5: Promocja przedsiębiorczości.
Działanie 2.6: Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy.

Priorytet 3: Rozwój lokalny.
Działanie 3.1: Obszary wiejskie.
Działanie 3.2: Obszary podlegające restrukturyzacji.
Działanie 3.3: Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.
3.3.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich.
3.3.2 - Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych.
Działanie 3.4: Mikroprzedsiębiorstwa.
Działanie 3.5: Lokalna infrastruktura społeczna.
3.5.1 - Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.
3.5.2 - Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Priorytet 4: Pomoc techniczna.
Działanie 4.1: Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane
Działanie 4.2: Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane
Działanie 4.3: Działania informacyjne i promocyjne

Projekt Budowa obiektu dla potrzeb Centrum nowoczesnych Technologii - Instytut Politechniczny realizowany był w ramach:
Priorytetu 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
Działania 1.3: Regionalna infrastruktura społeczna.
Poddziałania 1.3.1: Regionalna infrastruktura edukacyjna.

Celem realizacji Priorytetu 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów był wzrost atrakcyjności wszystkich regionów przez oddziaływanie na mocne strony regionów głównie za pomocą inwestycji w infrastrukturę. Priorytetowo były traktowane modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wpływającej na rozwój potencjału regionu jako całości, w tym ze znajdującymi się na jego obszarze najbardziej dynamicznymi centrami wzrostu.

W ramach Priorytetu 1. zdefiniowano 6 celów cząstkowych, których realizacja determinowała konkurencyjność regionów:
 1. Wzrost znaczenia centrów regionalnych jako miejsc inwestycji i koncentracji działalności gospodarczej, społecznej, turystycznej i kulturalnej.
 2. Poprawa powiązań infrastrukturalnych szczególnie pomiędzy ośrodkami regionalnymi i pozostałymi obszarami województw dla zwiększenia możliwości równomiernego rozwoju gospodarczego, dostępu do zatrudnienia, nauki, kultury i wypoczynku.
 3. Uzupełnienie powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym, a tym samym zwiększenie zasięgu oddziaływania programów rozbudowy i modernizacji sieci infrastrukturalnych planowanych w ramach innych programów operacyjnych, służących wdrożeniu Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) tj. Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Transport na lata 2004-2006” oraz projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności.
 4. Ochrona środowiska i zachowanie zasobów naturalnych.
 5. Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej i społecznej decydującej o możliwościach rozwojowych regionów.
 6. Poprawa funkcjonowania transportu publicznego w miastach i aglomeracjach.

Rozwój infrastruktury realizowany w ramach Priorytetu 1 powinien był przyczyniać się przede wszystkim do:
 1. Zdynamizowania rozwoju krajowych i regionalnych ośrodków wzrostu.
 2. Zwiększenia atrakcyjności lokalizacji działalności gospodarczej, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
 3. Zwiększenia atrakcyjności województw jako miejsca pracy i zamieszkania.
 4. Wzmocnienia powiązań krajowych i regionalnych ośrodków wzrostu z obszarami biedniejszymi.
 5. Rozbudowy, modernizacji oraz zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury drogowej zwiększającej dostępność komunikacyjną regionu, jej powiązania z krajowym i międzynarodowym układem transportu oraz wzmacniającej powiązania pomiędzy regionalnymi ośrodkami wzrostu a ich zapleczem.
 6. Poprawy jakości oraz bezpieczeństwa ruchu miejskich systemów komunikacyjnych, w tym dróg i publicznej komunikacji miejskiej.
 7. Poprawy jakości środowiska, w tym wód powierzchniowych.
 8. Zwiększenia roli szkół wyższych i infrastruktury ochrony zdrowia w regionalnych procesach rozwojowych i restrukturyzacyjnych.
 9. Zwiększenia roli turystyki, kultury i dziedzictwa kulturowego jako czynników rozwoju województw i kraju.
 10. Upowszechnienia dostępu do Internetu i zapewnienia mieszkańcom łatwiejszego dostępu do informacji.
 11. W dłuższej perspektywie rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej oraz poprawa połączeń pomiędzy ośrodkami regionalnymi miała w założeniu przyczyniać się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców, a tym samym wzrostu dostępu do zatrudnienia i nauki.
 12. Środki przeznaczone na realizację działań i projektów w ramach Priorytetu 1 pochodziły z EFRR oraz między innymi środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa i podmiotów prywatnych.
Natomiast głównym celem Działania 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna było podniesienie poziomu życia poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej, w tym infrastruktury edukacyjnej i infrastruktury ochrony zdrowia.

W ramach tego działania realizowane było Poddziałanie 1.3.1. Regionalna infrastruktura edukacyjna. Podstawowym celem tego Poddziałania było wzmocnienie roli szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania roli kluczowej w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej.

Celami szczegółowymi omawianego poddziałania było:
 • - wykorzystanie aktywności środowisk naukowych i ich potencjału intelektualnego dla rozwoju gospodarczego i społecznego
    województw,
 • - wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia dyskryminacji wynikającej z
     braku odpowiedniej infrastruktury badawczo-edukacyjnej,
 • - stworzenie warunków szkołom wyższym i ośrodkom naukowo-badawczym o charakterze dydaktycznym szerokiego
    współdziałania w tworzeniu i pracach Europejskiej Przestrzeni Badawczej,
 • - poprawa jakości kształcenia i dostępu do wiedzy,
 • - zwiększenie potencjału badawczego szkół wyższych.

Szczegółowe informacje na temat ZPORR 2004-2006 znajdują się na stronie: www.zporr.gov.pl/Projekty/