• PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
Instytut Ochrony Zdrowia
2007-2013


 • PWSZ Tarnów - Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ - Budynek C i D
 • PWSZ Tarnów - Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ - Budynek C i D
 • PWSZ Tarnów - Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ - Budynek C i D
Centrum Nowoczesnych Technologii 2004-2006

Kalendarium

Realizacja inwestycji w poszczególnych latach:
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010


Działania podjęte przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie na rzecz realizacji omawianej inwestycji w roku 2007:

V 2007 Studium urbanistyczno – architektoniczne Instytutu Ochrony Zdrowia Studium urbanistyczno – architektoniczne Instytutu Ochrony Zdrowia – budynek dydaktyczny, hala sportowa, pływalnia z zespołem rekreacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na działkach 4/18, 4/19, 4/20, 4/21 obręb 164 położonych w Tarnowie.

VII 2007 Decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja o lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponad lokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym) jest to dokument wymagany przy lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717).

XI 2007 Na mocy uchwały nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r., projekt pn. „Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej” został wpisany w Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 to lista projektów istotnych dla rozwoju województwa przyjętych do realizacji w ramach MRPO w trybie indywidualnym. Wykaz ten jest dodatkowym, krajowym dokumentem będącym uzupełnieniem Programu Operacyjnego i nie jest akceptowany przez Komisję Europejską, a jedynie przekazywany jest jej do wiadomości.
Indywidualne projekty kluczowe stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego. Realizacja tych projektów ma zasadniczy wpływ na osiągnięcie zakładanych w programie operacyjnym celów i wskaźników rozwoju społeczno – gospodarczego województwa. Indykatywny charakter tego planu oznacza, iż podane w nim informacje dotyczące poszczególnych projektów mają charakter orientacyjny, będący odzwierciedleniem najlepszego stanu wiedzy o projekcie w chwili tworzenia planu. Wiążącego doprecyzowania planu dokonuje się na etapie zobowiązania beneficjenta do przygotowania projektu w ramach umowy na przygotowanie (pre-umowy) i umowy na dofinansowanie projektu.
Umieszczenie projektu w wykazie jest warunkową deklaracją jego realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu danego priorytetu programu operacyjnego na realizację przedłożonego projektu. Projekty te nie podlegają procedurze konkursowej, nie oznacza to jednak, że dostają dofinansowanie automatycznie. Muszą spełnić wymogi formalne i merytoryczne dotyczące przygotowania dokumentacji i gotowości do wdrożenia, zgodne z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący oraz akceptacji wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami przez Instytucję Zarządzającą lub – w przypadku projektów dużych – decyzji Komisji Europejskiej.

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO
Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

XI 2007 Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.


Działania podjęte przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie na rzecz realizacji omawianej inwestycji w roku 2008:

I 2008 Rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Podpisanie umowy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie i Firmą Architektoniczną-Budowlaną ARCHBUD II 2008 Podpisanie umowy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie i Firmą Architektoniczną-Budowlaną ARCHBUD z siedzibą w Kielcach w sprawie wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej”.

II 2008 Podpisanie pre-umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Priorytet 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.
Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych.
Schemat A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego.

Pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Państwowa Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie.

Pre-umowa czyli umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego. Podpisanie pre-umowy zagwarantowało zarezerwowanie środków w ramach budżetu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla Projektu pn. „Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej” .
Przedmiotem podpisanej pre-umowy było określenie zasad postępowania Zarządu Województwa Małopolskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w celu przygotowania Projektu do realizacji.

Na mocy tej umowy Zarząd Województwa Małopolskiego zobowiązany był do:
 1. włączenia Projektu objętego Umową do systemu monitoringu i zarządzania indywidualnych projektów kluczowych,
 2. podpisania z Beneficjentem umowy o dofinansowanie pod warunkiem pełnego zrealizowania przez Beneficjenta postanowień Umowy, dysponowania środkami finansowymi w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, oraz uzyskania przez Projekt pozytywnej oceny w zakresie spełniania kryteriów ustalonych przez Komitet Monitorujący, uprawniającej do zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu,
 3. refundacji kosztów kwalifikowanych przygotowania Projektu poniesionych ze środków własnych Beneficjenta, w ramach zawartej umowy o dofinansowanie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jako beneficjent na mocy pre-umowy, była zobowiązana do:
 1. przygotowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, z najwyższą możliwą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, oraz obowiązującymi dokumentami i wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, wydanymi przez Zarząd Województwa Małopolskiego, oraz
 2. zobowiązała się do przygotować wniosek o dofinansowanie i złożyć go wraz z niezbędnymi załącznikami do Zarządu Województwa Małopolskiego w celu dokonania jego oceny zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący.
VI 2008 Przekazanie przez Firmę Architektoniczno-Budowlaną ARCHBUD projektu budowlanego.

IX 2008 Przekazanie przez Firmę Architektoniczno-Budowlaną ARCHBUD projektu wykonawczego.

IX 2008 Prezydent Miasta Tarnowa zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej”.


Działania podjęte przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie na rzecz realizacji omawianej inwestycji w roku 2009:

IX 2009 Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie realizacji projektu ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

IX 2009 Złożenie wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa projektu pn.: „Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej”.

XI 2009 Decyzja o udzieleniu zapewnienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na współfinansowanie realizacji projektu pn.: „Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej” w ramach MRPO na lata 2007-2013.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej XII 2009 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy Zarządem Województwa a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie.


Działania podjęte przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie na rzecz realizacji omawianej inwestycji w roku 2010:

II 2010 Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy.

IV 2010 rozstrzygnięcie przetargu i wybór najkorzystniejszej oferty - Konsorcjum: ABM Solid S.A.; RESBUD S.A.; INSTAL BIAŁYSTOK S.A.

V 2010 Podpisanie umowy z Konsorcjum. Wartość przedmiotu umowy wynosi 42 977 611 zł brutto.

V 2010 Wmurowanie kamienia węgielnego.

Wmurowanie kamienia węgielnego


V 2010 Rozpoczęcie prac budowlanych.