• PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
Instytut Ochrony Zdrowia
2007-2013


 • PWSZ Tarnów - Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ - Budynek C i D
 • PWSZ Tarnów - Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ - Budynek C i D
 • PWSZ Tarnów - Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ - Budynek C i D
Centrum Nowoczesnych Technologii 2004-2006

Informacje na temat MRPO na lata 2007-2013.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich w latach 2007-2013 w Małopolsce. Program ten był negocjowany z Komisją Europejską przez Zarząd Województwa przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Małopolska jest jednym z pięciu pierwszych województw, które zakończyły negocjacje z Komisją Europejską i których Regionalne Programy Operacyjne zostały podpisane przez komisarz Danutę Hubner na Forum Ekonomicznym w Krynicy 6 września 2007 roku. Głównym celem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest WZROST GOSPODARCZY I WZROST ZATRUDNIENIA W MAŁOPOLSCE.

Zagwarantowane w ramach programu 1 290 274 402 euro będzie przeznaczone na dofinansowanie inwestycji, które mają przyczynić się do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności małopolskiej gospodarki, poprawy spójności wewnątrz regionalnej oraz rozwoju potencjału instytucjonalnego podmiotów z naszego regionu. Będą to przede wszystkim:
- inwestycje infrastrukturalne,
- inwestycje wspierające innowacyjność i społeczeństwo informacyjne,
- inwestycje nakierunkowanie na poprawę stanu środowiska naturalnego i kulturowego w Małopolsce.

Środki finansowe zagwarantowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zostaną rozdysponowane na inwestycje realizowane w takich obszarach jak: społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość, turystyka, kultura, infrastruktura regionalna, w tym transportowa i drogowa, Krakowski Obszar Metropolitalny, ochrona zdrowia, rozwój miast i wsi, wreszcie ochrona środowiska i współpraca międzyregionalna.
Wszystkie te obszary pogrupowane zostały w ośmiu osiach priorytetowych, które - wraz z zagwarantowanymi na nie środkami - przedstawione są poniżej:

Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.
Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych.
Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Oś priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy.
Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.
Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych.

Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy.
Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej.
Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego.
Działanie 3.3 Instytucje kultury.

Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego.
Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej.
Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu.
Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej.

Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny.
Działanie 5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej.
Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.
Działanie 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego.

Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrz regionalna.
Działanie 6.1 Rozwój miast.
Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich.
Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego.

Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska.
Działanie 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa.
Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Działanie 7.3 Gospodarka odpadami.
Działanie 7.4 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych.

Oś Priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna.
Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej.
Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy.

Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna.
Działanie 9.1 Wsparcie zarządzania Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013.
Działanie 9.2 Działania informacyjne i promocyjne.

Projekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie realizowany jest w ramach:
Priorytetu 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, którego podstawowym celem jest poprawa dostępu do edukacji i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wszyscy mieszkańcy naszego regionu powinni mieć zapewniony dostęp do informacji oraz do usług publicznych oferowanych coraz częściej przez różne instytucje za pomocą nowych narzędzi komunikacji. Dlatego tak ważna jest rozbudowa zarówno infrastruktury edukacyjnej służącej do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo - badawczej na poziomie wyższym jak i infrastruktury teleinformatycznej zapewniającej wszystkim Małopolanom dostęp do informacji i usług świadczonych przez Internet.

W ramach tego priorytetu dofinansowania udzielane jest w dwóch obszarach: - inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa wyższego i ustawicznego, - inwestycji w infrastrukturę i technologie służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego.

W ramach Priorytetu 1. wyszczególnione zostały dwa działania:
1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych
1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

”Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej” mieści się w Działaniu 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych, którego głównym celem jest poprawa dostępu do bazy dydaktycznej tak, by umożliwić Małopolanom uzyskanie kwalifikacji zapewniających stabilne funkcjonowanie na rynku pracy. Szczególny nacisk należy położyć na podniesienie jakości i poziomu kształcenia małopolskich szkół wyższych, w czym z pewnością pomogą inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną i badawczą. Ważna jest również poprawa warunków i podwyższenie standardów nauczania zawodowego a także rozwój szkolnictwa ustawicznego. Projekt został zakwalifikowany do Schematu A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego. W schemacie tym realizowane są następujące typy projektów:
- budowa, rozbudowa, adaptacja i modernizacja infrastruktury dydaktycznej szkół wyższych oraz infrastruktury
  badawczo-rozwojowej służącej równocześnie celom dydaktycznym, w tym bibliotek.
- wyposażenie bazy dydaktycznej szkół wyższych oraz bazy badawczo-rozwojowej, służącej równocześnie celom dydaktycznym,
  w tym praktycznej nauce zawodu, w nowoczesny sprzęt techniczno-dydaktyczny.

Szczegółowe informacje na temat MRPO 2007-2012 znajdują się na stronie:
http://www.wrotamalopolski.pl/root_MRPO/Wprowadzenie/Zaproszenie/